InfoGovernanceSolutions.png

TELERAU AC AMODAU CADW LLE

Cyrsiau Hyfforddiant a Phrisiau

Mae manylion y ffurf, y cynnwys a’r prisiau yn gywir ar yr amser cyhoeddi, ond gellir eu newid heb roi rhybudd.

Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl ganslo neu aildrefnu cyrsiau, gan gynnwys newid lleoliad y cyrsiau heb unrhyw gosb na rhwymedigaeth os oes cyrsiau nad oes digon o leoedd wedi eu harchebu, neu am resymau sydd y tu allan i’w reolaeth. Bydd Cyngor Caerdydd yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â chyfranogwyr cyn gynted â phosibl os oes angen canslo cwrs neu newid ei leoliad.

Dylid talu anfonebau o fewn 30 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi. Bydd yn hollbwysig cadw at yr amserlen talu ac yn unol â hyn, caiff Cyngor Caerdydd drin sefyllfa o fethu â thalu unrhyw un o’i anfonebau fel ymwrthodiad i’r contract ar eich rhan a chaiff hefyd drin ei hun fel wedi ei ryddhau o’i rwymedigaethau cytundebol ei hun. Os na fydd Cyngor Caerdydd yn cael taliad, yna bydd yn derbyn bod y lle wedi ei ganslo a’r contract wedi ei derfynu neu bydd yn cadw’r hawl i godi log o’r dyddiad terfynol nes y gwneir taliad.

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig ynglŷn â chyflwyniadau sain a/neu weledol, rhowch wybod i ni wrth gadw eich lle.  Byddwn yn ceisio bodloni eich gofynion hyd y bo modd.

Polisi Canslo

 

O ran canslo ar ran Cyngor Caerdydd, rhoddir ad-daliad llawn wrth ganslo unrhyw gwrs.

Gellir derbyn newid cyfranogwr, heb godi ffi ychwanegol, ar unrhyw adeg yn amodol ar gadarnhad o bresenoldeb gan y cyfranogwr newydd o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad hyfforddi.

 

Mae gan y cyfranogwr hawl i ganslo ei bresenoldeb drwy hysbysu Cyngor Caerdydd yn ysgrifenedig. Mae’n rhaid cael yr hysbysiadau canslo yn ysgrifenedig  o leiaf 30 diwrnod cyn dyddiad y digwyddiad.  Os yw lle yn cael ei ganslo ar ôl y cyfnod hwn, neu heb ei roi’n ysgrifenedig, codir ffi lawn ar y cyfranogwr, a chaiff honno ei chodi os nad yw’r person yn bresennol yn y digwyddiad hefyd.

Cyrsiau Hyfforddi Mewnol

Gall cwrs hyfforddiant mewnol arwain at arbedion sylweddol pan fo gan gleient nifer o bobl sy’n dymuno mynd arno.   Darperir ffioedd am y cyrsiau hyn ar alw.Ar gyfer cyrsiau mewnol, mae angen 10 cyfranogwr o leiaf, neu leiafswm ffi gyfwerth â 10 cyfranogwr wedi eu cofrestru.

Trefniadau Hyfforddiant Mewnol

Cytunir ar fanylion a gofynion yr hyfforddiant mewnol pan gaiff y cwrs ei archebu. Yn gyffredinol fodd bynnag, yn ogystal â ffioedd y cwrs y cytunwyd arnynt, gofynnwn i’r cwsmer dalu a/neu ddarparu’r canlynol:

Lleoliad yr hyfforddiant, gan gynnwys y cyfarpar sain a fideo.

Yr holl fwyd a lluniaeth yn ystod y cwrs.

Costau teithio a llety ar gyfer yr hyfforddwr(wyr).

Hawlfraint a Marchnata

Mae Cyngor Caerdydd yn cadw bob hawl eiddo deallusol, marchnata, a hawliau eraill megis yr holl systemau, rhaglenni, safonau, technegau, llawlyfrau’r cwrs, astudiaethau achos a chymhorthion gweledol neu ddogfennau a ddarperir i’r cyfranogwr gan Gyngor Caerdydd neu a grëir, datblygir a/neu a ddefnyddir gan Gyngor Caerdydd neu ei staff yn unol â’r contract hwn.

Mae hawlfraint ar lawlyfrau’r cwrs, yr astudiaethau achos, y cymhorthion gweledol a’r dogfennau ac ni cheir eu hatgynhyrchu na’u datgelu i drydydd parti mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd uniongyrchol Cyngor Caerdydd yn ysgrifenedig.     

CAEL Y DIWEDDARAFF

YMUNWCH Â'N RHESTR BOSTIO HEDDIW