InfoGovernanceSolutions.png

Cofrestru Mynychwr

Digwyddiad

Cydymffurfiaeth â Diogelu Data: i ysgolion ac addysg uwch

 

Cyfraddau Mynychwyr

Sector Elusen                    £195.00

Sector Cyhoeddus            £245.00

Sector Preifat                    £295.00

TAW i gael ei ychwanegu at y pris(oedd) uchod

Manylion y mynychwr

Gan fod deddf diogelu data 2018 a'r rheoliad diogelu data cyffredinol bellach mewn grym, mae'n hanfodol eich bod chi a'ch Ysgol yn cydymffurdio'n llawn â'r fframwaith diogelu data newydd.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhoi'r cyfle i fynychwyr asesu effaith deddf diogelu data 2018 a'r RhDDC ar ddarparwyr adysg, ers iddi gael ei rhoi ar waith ym mis Mai 2018.

Bydd cyfranogwyr yn cael arweiniad gan arbegigwyr blaenllaw'r sector cyhoeddus ar sut i barhau i sicrhau cydymffurfiaeth, gwrando ar fewnwelediadau o nifer o astudiaethau achos arfer gorau o ysgolion a chymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol a sesiynau panel gydag arbenigwyr i drafod yr heriau a grëir gan gyfreithiau diogelu data.

arrow&v
arrow&v

Diogelu Data

Caiff y wybodaeth rydych wedi'r rhoi ei phrosesu gan Gynor Caerdydd dan Ddeddf Diogelu Data 2018, at ddibenion cynnal hyfforddiant. Am fwy o wybodaeth am sut rydym ym rheoli data personol, gweler ein polisi pregatrwydd.

Wrth Gyflwyno isod, rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen telerau ac amodau cadw Lle

Diolch am gyflwyno! Archoswych am gadarnahd drwyd e-bost a chyfarwyddiadau talu!