InfoGovernanceSolutions.png

COURSES

Head White
Datblygu Proffesiynol

Cydymffurfiaeth â Diogelu Data:

22 Medi 2020

i ysgolion ac addysg uwch

               

               Hyfforddwr:

               Dave Parsons

9.15 am - 4.00 pm

Cardiff City Stadium

Dave Pic September 2018.jpg

Gwybodaeth

Gan fod deddf diogelu data 2018 a'r rheoliad diogelu data cyffredinol bellach mewn grym, mae'n hanfodol eich bod chi a'ch Ysgol yn cydymffurdio'n llawn â'r fframwaith diogelu data newydd.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhoi'r cyfle i fynychwyr asesu effaith deddf diogelu data 2018 a'r RhDDC ar ddarparwyr adysg, ers iddi gael ei rhoi ar waith ym mis Mai 2018.

Bydd cyfranogwyr yn cael arweiniad gan arbegigwyr blaenllaw'r sector cyhoeddus ar sut i barhau i sicrhau cydymffurfiaeth, gwrando ar fewnwelediadau o nifer o astudiaethau achos arfer gorau o ysgolion a chymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol a sesiynau panel gydag arbenigwyr i drafod yr heriau a grëir gan gyfreithiau diogelu data.

Amcanion Dysgu

  • Deall effaith y RhDDC a deddf diogelu data 2018 ar ysgolion heddiw

  • Dysgu awgrymiadau ar sut i sicrhau cydymffurfiaeth

  • Deall her diogelu data mewn ysgolion

  • Deall y gwasaneath cyngor ar ddiogelu data mae Cyngor Caerdydd yn ei ddarparu ar gyfer ysgolion

Agenda

09.15 - 09.45

 

09.45 - 10.00

 

10.00 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 15.30

15.30 - 15.45

Cofrestru

Croeso a Nod

Y gorffennol: cyflwyniad byr i ddeddf diogelu data 2018

Egwyl y Bore

Asesu effaith diogelu data ar ysgolion

Sut i sicrhau cydymffurfiaeth mewn ysgolion

Cinio

Deall rôl y swyddog diogelu data

cefnogi ysgolion i sicrhau cydymffurfiaeth barhaol - beth all gwasaneath Cyngor Caerdydd ei ddarparu

 

Sesiwn holi ac ateb

Adborth a Chloi

PRIS FESUL MYNYCHWR

Business Meeting
MYNYCHWYR 1

£189 + VAT

Audience and Lecturer
MYNYCHWYR 2

30% OFF*

Gellir ond cynnig y disgownt o 30%i £189 i'r ail gynrychiolydd o'r yn sefydliad

CAEL Y DIWEDDARAF

Ymunwch â'n rhestr bostio heddiw