InfoGovernanceSolutions.png

POLISI PREIFATRWYDD

PAM EIN BOD YN RHOI'R HYSBYSIAD HWN I CHI

Mae datrysiadau Llywodraetianth Gwybodaeth yng Nghyngor Caerdydd yn gofyn bod eich data personol yn unol a'n bbuddiannau dilys. Felly mae'r hysbysiad hwn wedi'i ddylunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas ag ef a'r mesurau diogelu sydd ar waith i'w ddiogelu.

PA DDATA PERSONOL SYDD GENNYM A PHAM

Mae mathau'r data personol y byddwn yn eu casglu a'u prosesu'n cynnwys

 • Enw

 • Barn ac Adborth

 • Data Anabledd a gofynion eraill (yn ol y gofyn)

 • Cyfeiriad E-bost

 • Enw'r Cwmni

SUT BYDDWN YN DEFNYDDIO'CH DATA PERSONOL

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i'n cynorthwyo i barhau i ddilyn ein buddiannau dilys a darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer. Gall hyn gynnwys prosesu data personol i;

 • Rhoi'r diweddaraf i chi am ein digwyddiadau a'n cynigion diweddaraf

 • Ein galluogi i gysylltu a chi i ofyn cwestiynau

EICH HAWLIAU

Fel gwrthrych data, mae gennych lawer o hawliau o ran eich data personol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Hawl mynediad

 • Hawl i gywiro

 • Hawl i ddileu

 • Hawl i dynnu cydsyniad yn ei ol

 • Hawl i gyfyngu ar brosesu

 • Hawl i hygludded data

 • Hawl i wrthwynebu

 • Hawl parthed gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio

CYSYLLTU A NI / SWYDDOG DIOGELU DATA

Cysylltwch a'r Swyddog Diogelu Data am fwy o wybodaeth

                                                

Swydd Diogelu Data

Tim Llywodraethiant Gwybodeath

Neuadd y Sir

Glanfa'r Iwerydd

Caerdydd

CF10 4UW

Mae'r hawl gennych i wrthod rhoi eich cydsyniad i'r prosesu ar unrhyw adeg drwy hysbysu'r Swyddog Diogelu Data yn ysgrifenedig. Fodd bynnag, os na fyddwch yn cydsynio, neu'n ei dynnu yn ol, mae'n bosib na fydd y Cyngor yn gallu prosesu'r wybodaeth berthnasol i wneud penderfyniadau ar ei sial, gan wynnwys penderfyniadau ar dalu eich budd-daliadau

RHAGOR O WYBODAETH

Am fwy o wybodaeth am sut maw Cyngor Caerdydd yn prosesu gwybodaeth bersonol cliciwych yma

STAY IN THE LOOP

Join our mailing list today